De algemene voorwaarden van de HR Appstore

De algemene voorwaarden van de HR Appstore

Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden HRAppstore

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Account: door Afnemer aan te maken profiel waarmee toegang kan worden verkregen tot HR Appstore.
 2. Afnemer: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die Diensten afneemt van Adver-Online B.V..
 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 4. Derde: een natuurlijke of rechtspersoon – niet zijnde Adver-Online – die via HR Appstore rechtstreeks Diensten aanbiedt, waardoor bij aanvaarding van het aanbod door Afnemer een rechtstreekse overeenkomst tot stand komt tussen de betreffende derde en Afnemer.
 5. Diensten: het gebruik van HR Appstore, al dan niet met gebruikmaking van een Account, alle diensten die op of via de HR Appstore worden aangeboden door Adver-Online, alle diensten die op basis van een Overeenkomst door Adver-Online worden geleverd en/of de diensten die Adver-Online levert als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Diensten aangeboden door Derden: de diensten die op HR Appstore worden aangeboden door derden, niet zijnde Adver-Online.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Adver-Online ter zake de levering van één of meerdere dienst(en) die Adver-Online aanbiedt via HR Appstore. Hieronder wordt mede verstaan de aanvaarding van een aanbod van Adver-Online via HR Appstore door een Afnemer.
 8. Partijen: Afnemer en Adver-Online gezamenlijk.
 9. Persoonsgegevens: alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens, met inbegrip van alle tekst-, geluids-, video- en afbeeldingsbestanden, die door, of uit naam van, Afnemer door middel van het gebruik van HR Appstore (in/middels de Diensten) worden opgeslagen.
 10. Adver-Online: Adver-Online B.V., voor zover handelend middels de portal HR Appstore. Daar waar Adver-Online niet handelt middels de portal HR Appstore zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden niet van toepassing en gelden de algemene voorwaarden van Adver-Online B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 11. HR Appstore: door Adver-Online door middel van het webadres www.hrappstore.com aangeboden portal waarvan de Afnemer gebruik kan maken en waarbinnen Diensten worden aangeboden en Overeenkomsten tot stand kunnen worden gebracht. Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die door Adver-Online worden aangeboden en verleend en alle Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn verklaard.
 2. Bij tegenstrijdigheden prevaleert hetgeen in een Overeenkomst is bepaald boven hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald.
 3. Indien door Adver-Online of een aan haar gelieerde derde ook andere algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard op de Diensten, dan prevaleert bij tegenstrijdigheden hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, behoudens voor zover hier van in een bijzonder deel van deze Algemene Voorwaarden expliciet wordt afgeweken.
 4. Indien door een derde ten aanzien van de Diensten aangeboden door Derden ook andere algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard op de Diensten aangeboden door Derden, dan prevaleert bij tegenstrijdigheden hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Afnemer is uitgesloten.
 6. Door het gebruik van Diensten aanvaardt Afnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 7. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig blijken te zijn, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In plaats van een eventuele nietige of vernietigde bepaling zal tussen Partijen een bepaling gelden die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de geest van de nietige of vernietigde bepaling.
 8. De Algemene Voorwaarden worden tevens van toepassing geacht op toekomstige rechtsverhoudingen met betrekking tot Diensten tussen Partijen, tenzij de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval zijn de meest recente Algemene Voorwaarden van toepassing.
 9. Verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en de tussen Partijen gesloten Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst voort te duren, blijven na het eindigen c.q. de beëindiging van de Overeenkomst voortbestaan.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en termijnen

 1. Ieder aanbod dat door Adver-Online wordt gedaan is vrijblijvend, hetgeen inhoudt dat het ook na aanvaarding kan worden herroepen.
 2. Adver-Online kan niet aan een aanbod worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kon begrijpen of had moeten kunnen begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 3. Adver-Online zal zich maximaal inspannen om de door haar genoemde dan wel overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Adver-Online niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn is overeengekomen, komt Adver-Online wegens termijnoverschrijding pas in verzuim nadat Afnemer Adver-Online schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Adver-Online een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en Adver-Online binnen die termijn niet alsnog haar verplichtingen is nagekomen. Adver-Online is niet gebonden aan (leverings) termijnen die niet meer gehaald kunnen worden vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Adver-Online en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Artikel 4 – Informatieverstrekking

 1. Afnemer is gehouden Adver-Online tijdig alle benodigde gegevens, documenten en/of overige informatie te verstrekken die redelijkerwijs van belang (kunnen) zijn voor een goede uitvoering van de Diensten. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van aangeleverde gegevens, documenten en/of overige informatie. Door Adver-Online uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen, (concept) Overeenkomsten en daarmee vergelijkbare stukken alsmede de feitelijke uitvoering daarvan en door of namens Adver-Online gegeven advies zijn gebaseerd op de informatie die door Afnemer is verstrekt.
 2. Afnemer zal Adver-Online doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de door Adver-Online uit te voeren Diensten en al hetgeen daarmede samenhangt.
 3. Indien door of namens Afnemer onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is Afnemer daarvoor geheel aansprakelijk. Afnemer vrijwaart Adver-Online ter zake eventuele vorderingen van derden die het gevolg zijn van of enigszins verband houden met onjuiste informatieverstrekking aan zijn zijde.
 4. Afnemer en Adver-Online behandelen de door Partijen ter beschikking gestelde gegevens strikt vertrouwelijk, tenzij op een van hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust of de verstrekte informatie van algemene aard is en als publiekelijk bekend kan worden beschouwd.

 

Artikel 5 – Informatie en bereikbaarheid

 1. Voor zover Adver-Online al dan niet via HR Appstore stukken dan wel informatie ter beschikking stelt, dan betreft dit slechts voorbeelden c.q. richtlijnen waarvan niet gegarandeerd kan worden dat deze geschikt zijn voor het doel dat Afnemer voor ogen heeft. Adver-Online accepteert dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Adver-Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot HR Appstore en de daar aangeboden (digitale) dienstverlening of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van Afnemer. Evenmin kan Adver-Online aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen of malware indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen op HR Appstore en/of de sites waarnaar binnen HR Appstore wordt gelinkt of doorverwezen.

 

Artikel 6 – Inschakelen derden

 1. Een deel van de Diensten aangeboden op HR Appstore wordt aangeboden en uitgevoerd door Adver-Online, een deel van de Diensten aangeboden op HR Store wordt aangeboden door Adver-Online, maar uitgevoerd door derden en een deel van de dienstverlening wordt aangeboden en rechtstreeks verleend door Derden (de zogenaamde ‘Diensten aangeboden door Derden’). Afnemer verklaart zich hiermee bekend en akkoord.
 2. In geval van Diensten aangeboden door Derden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, gaat Afnemer bij acceptatie van een aanbod een overeenkomst aan met de betreffende derde.
 3. Ter zake (dergelijke, in het vorige artikellid genoemde) Diensten aangeboden door Derden komt geen Overeenkomst tot stand tussen Adver-Online en Afnemer, maar tussen de betreffende Derde en Afnemer. Adver-Online is dus geen partij bij de hiervoor bedoelde  overeenkomst.
 4. Adver-Online is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die Afnemer lijdt verband houdend met (de uitvoering van) de overeenkomst ter zake Diensten aangeboden door Derden.
 5. De Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de bemiddelingsrol die Adver-Online vervult bij de totstandkoming van de overeenkomst ter zake Diensten aangeboden door Derden en niet op de overeenkomst tussen Afnemer en de betreffende Derde.
 6. In geval van Diensten aangeboden door Derden, is de aansprakelijkheid van Adver-Online jegens Afnemer en/of de Derde en/of derden, in aanvulling op en prevalerend ten aanzien van hetgeen is bepaald in (o.a.) artikel 13 van de Algemene Voorwaarden, in elk geval beperkt tot het bedrag dat Adver-Online op grond van haar overeenkomst met de betreffende (D)derde kan verhalen op die (D)derde.
 7. Indien Adver-Online namens of voor Afnemer Diensten verleent aan opdrachtgevers van Afnemer, is Afnemer gehouden de Algemene Voorwaarden en eventuele andere algemene voorwaarden die op de Diensten van toepassing zijn van toepassing te verklaren op haar overeenkomsten met die opdrachtgevers.
 8. Indien tussen Adver-Online en Afnemer een Overeenkomst is gesloten, niet betreffende de Diensten aangeboden door Derden, is Adver-Online gerechtigd een derde in te schakelen om de Dienst te laten uitvoeren. In dat geval zal die derde zich jegens Afnemer naast Adver-Online rechtstreeks kunnen beroepen op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 7 – Betalingsvormen

 1. Afnemer is aan Adver-Online een vergoeding verschuldigd conform het gestelde in de Overeenkomst. De in de Overeenkomst genoemde tarieven zijn exclusief BTW en gemaakte (on)kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten. Aan in het verleden gehanteerde tarieven kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 8 – Aanpassing tarief

 1. Adver-Online behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds te verhogen als gevolg van bijvoorbeeld loon-, lasten- of algemene kostenverhogingen, wijzigingen in de (sociale en/of fiscale) wet- en regelgeving, CAO wijzigingen en/of overige wijzigingen in het loon van de door Adver-Online ingezette directe of indirecte werknemers of verhogingen van de inkoopprijs van producten of diensten bij derden dan wel gewijzigde marktprijzen of overige omstandigheden ten gevolge waarvan het jegens Adver-Online niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijziging ondergaan.

 

Artikel 9 – Facturering en betaling

 1. Uitgangspunt is dat de betaling voor de Diensten door Afnemer vooraf geschiedt.
 2. Indien sprake is van Diensten waarvoor achteraf kan worden betaald, dan zal dit duidelijk blijken uit het aanbod op/van HR Appstore. Achteraf betaling kan ook plaatsvinden in geval van meerwerk. Adver-Online behoudt zich het recht voor om bij betaling achteraf, bijvoorbeeld bij betaling middels Afterpay, de afgenomen Dienst pas te leveren of daarmee aan te vangen nadat Afnemer het ten behoeve van de desbetreffende Dienst verschuldigde bedrag aan Adver-Online heeft voldaan.
 3. Indien sprake is van betaling per creditcard, Afterpay of iDeal zijn op de betaling de algemene voorwaarden van toepassing die de uitvoerder van de betaling hanteert. Adver-Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden in of problemen bij de uitvoering van betalingen per iDeal, Afterpay of creditcard, zulks in de ruimste zin des woords.
 4. Achteraf betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien Afnemer niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
 5. Bij niet-tijdige betaling is Afnemer vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de dag van de algehele voldoening een vertragingsrente van 1% van de nog openstaande factuurbedragen per kalendermaand, doch minimaal de wettelijke rente, verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend. Daarnaast is Afnemer alsdan gehouden naast eventueel door Adver-Online noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan Adver-Online te vergoeden, met een minimum van € 40,-, wegens buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht van Adver-Online een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien Adver-Online een hoger bedrag aan deze kosten is verschuldigd.
 6. Uitsluitend betalingen aan Adver-Online of aan een door Adver-Online schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan derden of het verstrekken van voorschotten aan derden zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
 7. Wanneer Afnemer bezwaren heeft tegen door Adver-Online verstrekte facturen, schort dit de betalingsverplichting van Afnemer ten aanzien van niet-betwiste facturen niet op. Afnemer heeft daarnaast nimmer het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten ter zake van een door haar of van een derde op Adver-Online (gepretendeerde) vordering.
 8. De uit de Overeenkomst, Diensten of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie of verrekening.

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom en licentie

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, teksten, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Adver-Online of haar licentiegevers en gaan in geen geval over op Afnemer.
 2. Aan Afnemer wordt een niet-exclusieve, niet overdraagbare gebruiksrecht verleend voor het gebruik van HR Appstore.
 3. Elk gebruik van HR Appstore of de in lid 1 genoemde krachtens de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken en/of materialen, behoudens het gebruik op basis van de in lid 2 genoemde gebruiksrecht, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) HR Appstore in aan andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen HR Appstore en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Adver-Online.
 4. De Diensten die Adver-Online aanbiedt mogen slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden en op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder doch niet beperkt tot de rechten van intellectueel eigendom. Afnemer vrijwaart Adver-Online ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop Afnemer gebruik maakt van HR Appstore.

 

Artikel 11 – Gebruik HR Appstore en Diensten

 1. Afnemer maakt een Account aan op basis van een wachtwoord en een gebruikersnaam. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. Adver-Online heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van bijvoorbeeld het opheffen van een storing, het verrichten van onderhoudswerkzaamheden of het doen van aanpassingen HR Appstore en/of (een deel van) de door middel van HR Appstore aangeboden diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen. Adver-Online is bij tijdelijke buitengebruikstelling niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer of een derde daardoor lijdt en Afnemer vrijwaart Adver-Online in verband hiermee voor aanspraken van derden.
 3. Adver-Online is bevoegd om vanwege iedere haar moverende reden Afnemers de mogelijkheid tot het aanmaken van een Account te ontzeggen of een Account op te heffen.

 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of onderhavige Algemene Voorwaarden, of als Afnemer niet aan een verzoek van Adver-Online om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surseance van betaling van Afnemer, kan Adver-Online de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, zonder daaraan voorafgaand tot ingebrekestelling verplicht te zijn en zonder daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Adver-Online is gehouden zich in te spannen om de Diensten, Overeenkomst en/of overige overeenkomsten naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Adver-Online deze verplichting niet nakomt, is Adver-Online, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of overige overeenkomsten bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Afnemer, mits Afnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Adver-Online en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Adver-Online.
 2. Aansprakelijkheid van Adver-Online voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 3. Iedere eventuele uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of overige overeenkomsten en/of de wet voortvloeiende aansprakelijkheid van Adver-Online is beperkt tot maximaal de helft van het reeds in het betreffende jaar gefactureerde bedrag als voorzien in de aangegane Overeenkomst. Voornoemde aansprakelijkheid zal, op basis van de desbetreffende aangegane Overeenkomst, nimmer meer bedragen dan het te factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 3 maanden. Het door Adver-Online maximaal uit te keren bedrag zal nimmer meer bedragen dan € 1.000 per schadegeval en € 5.000 per kalenderjaar.
 4. De aansprakelijkheid van Adver-Online zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 5. De door Adver-Online geleverde Diensten zijn slechts bedoeld voor intern gebruik binnen de organisatie van Afnemer. Afnemer vrijwaart Adver-Online tegen alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een Dienst voor zover Afnemer besluit tot extern gebruik van de Diensten.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Adver-Online kan Adver-Online haar verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, de Diensten en/of de Overeenkomst of daarbij behorende bijlagen opschorten, dan wel ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere niet aan Adver-Online te wijten omstandigheid die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Adver-Online komt, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door Adver-Online van hetgeen is overeengekomen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt tevens verstaan brand, explosie, overstroming, tekortkomingen van derden (waaronder leveranciers of opdrachtnemers van Adver-Online en/of derden die hun diensten door tussenkomst van Adver-Online rechtstreeks aanbieden aan Afnemers), gebrek aan personeel en/of stakingen.
 3. Ingeval van overmacht behoudt Adver-Online het recht op betaling van reeds verrichte prestaties.

 

Artikel 15 – Persoonsgegevens

 1. Afnemer is eigenaar van de Persoonsgegevens opgeslagen in/middels de Diensten en ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG) ten aanzien van deze Persoonsgegevens. Adver-Online verwerkt de Persoonsgegevens in opdracht van Afnemer en is daarmee aan te merken als ‘Verwerker’ als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Adver-Online zal zorgdragen voor een behoorlijke en zorgvuldige opslag en beheer van de Persoonsgegevens van Afnemer. Behoudens tegenbewijs wordt Adver-Online geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 3. Adver-Online is gerechtigd voor de uitvoering van haar werkzaamheden in dit kader derden in te schakelen.
 4. Adver-Online neemt passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, zulks in de ruimste zin des woords.
 5. Adver-Online is gehouden tot geheimhouding van de Persoonsgegevens, behoudens indien en voor zover een wettelijk voorschrift Adver-Online verplicht tot openbaarmaking, dan wel de openbaarmaking in opdracht van Afnemer geschiedt.
 6. Adver-Online zal een datalek in HR Appstore, waarvan kan worden vermoed dat deze leidt of welke heeft geleid tot verlies of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens van Afnemer, na constatering daarvan melden aan de contactpersoon bij Afnemer.
 7. Afnemer draagt het risico ter zake beschadiging of verlies van de bij Adver-Online of derden opgeslagen Persoonsgegevens, tenzij de beschadiging of het verlies te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Adver-Online.
 8. Ingeval Afnemer daarom verzoekt zal Adver-Online bij het einde van de Overeenkomst een kopie van de Persoonsgegevens van Afnemer in een door Adver-Online aan te geven format verstrekken. Indien voornoemd verzoek niet uiterlijk twee maanden voor het einde van de Overeenkomst schriftelijk door Afnemer bij Adver-Online is ingediend, dan wordt Afnemer geacht daarop geen prijs te stellen en vervalt de verplichting van Adver-Online om een kopie te verstrekken.
 9. Adver-Online en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn gerechtigd om de Persoonsgegevens die door Afnemer via HR Appstore worden ingevoerd, geanonimiseerd te gebruiken voor statistische doeleinden.

 

Artikel 16 – Naleven Algemene Gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving

 1. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving en/of overige door Adver-Online gestelde voorwaarden niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere Gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal Adver-Online alsdan terzake vrijwaren.

 

Artikel 17 – Privacystatement

 1. Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens, wordt verwezen naar het geldende privacystatement te vinden op de website(s) van Adver-Online. Dit Privacystatement dient aldus als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd.

 

Artikel 18 – (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Adver-Online zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 2. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Haarlem wordt exclusief bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht / geschillen

 1. Op de Diensten, Overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Diensten, Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Creëer nu uw overzichtelijke HR dashboard

Ga voor overzicht over HR data, processen en resultaten.

Thuiswinkel Zakelijk gecertificeerd Betaal met iDeal in de HR Appstore Betaal met creditcard Betalen met Visa

Home » Algemene voorwaarden

Share This