Privacy statement van de
HR Appstore

Privacy statement van de HR Appstore

Home » Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Dit is het privacystatement van de HR Appstore. In de HR Appstore worden diverse online HR oplossingen aangeboden, die door klanten kunnen worden afgenomen. HR Appstore is een product van Adver-Online B.V. (hierna: “Adver”), gevestigd te (2105 MC) Heemstede, aan de Herenweg 55. Dit privacystatement ziet erop toe dat de persoonsgegevens die HR Appstore ontvangt van haar klanten (hierna: “Gebruiker”) in het kader van de afname van één of meerdere online (HR) oplossingen in de HR Appstore. Adver is ‘verwerker’ als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG) voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Onder deze persoonsgegevens vallen niet de persoonsgegevens, die de Gebruiker zelf in de besloten webomgevingen van de diverse online (HR) oplossingen van HR Appstore invoert, opslaat of anderszins verwerkt. Voor de voorwaarden en waarborgen omtrent het verwerken van deze persoonsgegevens wordt – voor zover het gaat om de online (HR) oplossingen die door Adver worden aangeboden en door de Gebruiker rechtstreeks bij Adver worden afgenomen – verwezen naar de Algemene Voorwaarden van HR Appstore. Waar de Gebruiker via HR Appstore een (online) (HR) oplossing afneemt die rechtstreeks wordt aangeboden en uitgevoerd door een derde, kunnen (aanvullende) privacy voorwaarden van deze derde van toepassing zijn. Adver heeft geen invloed op de privacy voorwaarden van deze derden en adviseert de Gebruiker in dat geval het privacystatement van de betreffende derden te raadplegen. Adver kan haar eigen privacystatement aanpassen. Het meest actuele privacystatement is altijd via de website van HR Appstore te raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens

Soorten persoonsgegevens

Bij een afname van één of meerdere online (HR) oplossingen via HR Appstore worden de navolgende persoonsgegevens (hierna: “Persoonsgegevens”) van de Gebruiker verwerkt:

Zakelijke contactgegevens (NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer) van contactperso(o)n(en) bij Gebruiker, gebruikersnaam en wachtwoord.

Doeleinden verwerking

De Persoonsgegevens worden verwerkt voor de navolgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de door de Gebruiker afgenomen dienstverlening;
 • om de online registraties uit te kunnen voeren en te beheren en toegang te kunnen verlenen tot gebruikersaccounts;
 • om Gebruiker te informeren over ontwikkelingen/wijzigingen ten aanzien van HR Appstore;
 • voor het toesturen van nieuwsbrieven van Adver en om de Gebruiker te informeren over nieuwe producten en diensten van HR Appstore (tenzij schriftelijk dan wel per mail door de Gebruiker wordt aangegeven dat geen prijs wordt gesteld op deze informatie/aanbiedingen);
 • naleving wet – en regelgeving. Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor websiteanalyses.

 

Doorgifte aan derden

HR Appstore maakt gebruikt van externe partijen (sub-verwerkers), die in opdracht van Adver bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden Persoonsgegevens verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de door Adver gegeven opdracht. HR Appstore wordt gehost door Adver-Online B.V., gevestigd te Heemstede, en maakt gebruik van de Previder cloud, met servers in Nederland. Alle externe partijen die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

Beveiliging

HR Appstore spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit de maatregelen als benoemd in de OWASP top 10 (i.e.: https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project ). Werknemers van HR Appstore, die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Cookies

De website van HR Appstore maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Lees meer hierover in ons Cookie statement.

Bewaartermijnen

HR Appstore bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Recht op inzage, correctie

Gebruikers kunnen HR Appstore op elk gewenst moment via support@hrappstore.com verzoeken om inzage in of correctie van de eigen Persoonsgegevens.

Vragen, opmerkingen en klachten

Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacystatement of de manier waarop HR Appstore de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per e-mail via support@hrappstore.com.

DEEL II – ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van HR Appstore.

1.2 Gebruiker: degene die gebruik maakt van de Site van HR Appstore en/of de op de Site van HR Appstore aangeboden diensten.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die door een Gebruiker wordt gebonden aan een overeenkomst met HR Appstore of een derde op de Site tot het leveren van diensten.

1.4 Account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site van HR Appstore.

1.5 Gebruikersnaam: de ten behoeve van zijn Profiel aangemaakte naam van de Gebruiker, waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Wachtwoord kan inloggen op zijn Account.

1.6 Gegevens: alle op de Site van HR Appstore geplaatste profielen, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML-codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, (resultaten uit) online tests, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.

1.7 Site: de internetsite van HR Appstore, te bereiken via het domein https://www.hrappstore.com, alsmede alle andere internetsites van HR Appstore bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde subleveldomeinnamen.

1.8 Profiel: het door de Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, zijn onderneming en/of de onderneming waarvoor hij werkzaam is.

1.9 HR Appstore: Adver-Online B.V., voor zover zij handelt middels HR Appstore, gevestigd te (2105 MC) Heemstede aan de Herenweg 55.

1.10 Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam kan inloggen op zijn Account. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site door Gebruikers en of Opdrachtgevers zijn de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

2.2 Door gebruik te maken van (de dienstverlening van en/of) de Site van HR Appstore, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

2.3 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk gewenst moment door HR Appstore worden aangepast. In dat geval wordt de Gebruiker via de Site van HR Appstore op de hoogte gesteld van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Site van HR Appstore voortzet nadat de Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast, wordt de gebruiker geacht de nieuwe Algemene gebruiksvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

2.4 De meest actuele Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Site van HR Appstore.

Artikel 3 – HR Appstore

HR Appstore is een digitaal platform, waarvan Gebruiker/Opdrachtgever gebruik kan maken en waarbinnen diensten van Adver alsmede door aan haar verbonden derden worden aangeboden en Gebruikers via widgets op een dashboard de door haar afgenomen producten en diensten van de HR Appstore kunnen managen. De Gebruiker dient daartoe binnen de HR Appstore een Account en Profiel aan te maken.

Artikel 4 – Gebruiksrecht Gebruikers

4.1 HR Appstore verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden een persoonlijk recht om haar Site, de door HR Appstore op haar Site verstrekte Gegevens en/of de op de Site geplaatste Gegevens te bekijken en/of te gebruiken op de wijze en in het format waarop deze Gegevens ter beschikking zijn gesteld door HR Appstore, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik voor niet commerciële doeleinden plaatsvindt.

4.2 Elk gebruik van de Site, de daarop geplaatste Gegevens en/of de door (de Site van) HR Appstore verstrekte Gegevens geschiedt voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

4.3 De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.

4.4 De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven evenals de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de overige door HR Appstore gestelde voorwaarden.

Artikel 5 – Onrechtmatig gebruik Site

5.1 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Site, daarop geplaatste Gegevens en/of via (de Site van) HR Appstore ontvangen Gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen.

5.2 Het is de Gebruiker verboden om de Site te gebruiken voor het verzenden of openbaar maken van commerciële berichten of boodschappen gericht op het bereiken van grote groepen personen, zulks in de ruimste zin des woords.

5.3 Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan om de Site, daarop geplaatste Gegevens en/of de door de Site verstrekte Gegevens te bewerken, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te verzamelen of te publiceren.

5.4 Verder is het de Gebruiker niet toegestaan (het gebruik van) de Site te verstoren, dan wel de Site te gebruiken voor:

 1. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht;
 2. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie, waarvan de inhoud in strijd met de goede smaak of zeden kan worden geacht, dan wel waarmee verboden onderscheid kan worden gemaakt, zulks ter beoordeling van HR Appstore;
 3. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van de HR Appstore;
 4. illegale aangelegenheden en/of doeleinden.

5.5 Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van de Site te hinderen in het gebruik van de Site, dan wel aan (de Site van) HR Appstore, haar Gebruikers en/of derden schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

 1. het schenden van de veiligheid of beveiliging van (de Site van) HR Appstore, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;
 2. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de Site geplaatste Gegevens, zulks in de ruimste zin des woords;
 3. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;
 4. het inloggen op een Account waartoe de Gebruiker niet is bevoegd;
 5. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door HR Appstore ten behoeve van de Site samengestelde HTML-codes.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid voor Gegevens

6.1 HR Appstore stelt de inhoud van de Site, de daarop geplaatste Gegevens en/of de door de Site verstrekte Gegevens met de grootst mogelijke zorg samen. HR Appstore heeft geen verplichting de op de Site geplaatste Gegevens vóór plaatsing te controleren.

6.2 Ten aanzien van Gegevens die van HR Appstore zelf afkomstig zijn, geldt dat deze veelal zijn ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar dat voor de juistheid en volledigheid van deze Gegevens niet kan worden ingestaan. De op de Site geplaatste Gegevens en/of de via de Site verstrekte Gegevens zijn uitsluitend indicatief en aan deze Gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast kunnen de Gegevens op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

6.3 HR Appstore kan nimmer ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) de Site, de daarop geplaatste Gegevens en/of de door de Site verstrekte Gegevens aansprakelijk worden gesteld.

6.4 De Gebruiker en/of Opdrachtgever die gebruik maakt van de Site, de daarop geplaatste Gegevens en/of de via de Site ontvangen Gegevens, is verantwoordelijk voor dit gebruik en de daaruit voortvloeiende gevolgen. De Gebruiker en/of Opdrachtgever vrijwaart HR Appstore voor vorderingen van derden voortvloeiend uit het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Site, de daarop geplaatste Gegevens en/of de via de Site ontvangen Gegevens.

Artikel 7 – Toegang Site, storingen en onderbrekingen

7.1 HR Appstore kan niet garanderen dat de Site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site. Daarnaast is HR Appstore niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van de Site met het systeem en/of de software van de Gebruiker en/of Opdrachtgever.

7.2 HR Appstore zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site zo spoedig mogelijk te verhelpen.

7.3 Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde (waaronder de Opdrachtgever), wiens handelen de Gebruiker of Opdrachtgever kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker of Opdrachtgever. De Gebruiker of Opdrachtgever zal HR Appstore terzake vrijwaren.

7.4 HR Appstore is gerechtigd (het gebruik van) de Site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 8 – Contacten Opdrachtgevers en derden

8.1 HR Appstore tracht met behulp van haar Site onder andere Opdrachtgevers in contact te brengen met derden die diensten aanbieden op de Site. HR Appstore kan niet garanderen dat deze derden bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover met behulp van de Site en/of diensten van HR Appstore contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en (één of meer) derde(n) leidt, is HR Appstore daarbij nimmer als partij betrokken.

8.2 HR Appstore kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen Opdrachtgevers en derden, en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen. Ook niet wanneer deze contacten tot stand zijn gekomen aan de hand van door HR Appstore uitgevoerde handelingen. Daarnaast kan HR Appstore nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van haar Gebruikers en/of Opdrachtgevers en/of aan haar verbonden derden.

Artikel 9 – Gebruik (overige) Gebruikers

9.1 HR Appstore spant zich in alle redelijkheid in de Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. HR Appstore kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers begrepen) de Site (en de daarop geplaatste Gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.

9.2 Daarnaast is HR Appstore op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van haar Gebruikers van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, overige door HR Appstore gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).

Artikel 10 – Verwijzingen en links

10.1 De Site bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Site.

10.2 Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Site te vergroten en HR Appstore is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.

10.3 Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site opnemen, betekent dat geenszins dat HR Appstore instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is HR Appstore op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site.

Artikel 11 – Virusprotectie

HR Appstore is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door HR Appstore genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven en informatiebulletins) voorkomen. HR Appstore is evenmin aansprakelijk indien de Site wordt gehackt of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Site (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel het Profiel van de Gebruiker in handen van derden komt en/of door derden wordt gewijzigd.

Artikel 12 – Inbreuk intellectueel eigendom

12.1 De Gebruiker is zich ervan bewust dat (de Site van) HR Appstore en/of de door of via de Site ontvangen of verstrekte Gegevens mogelijk worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten).

12.2 Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dan wel anderszins is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen.

12.3 De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.

12.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 HR Appstore is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Site en/of de door of via de Site ontvangen Gegevens.

13.2 Indien en voor zover HR Appstore toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende bepalingen.

13.3 Aansprakelijkheid van HR Appstore voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.

13.4 Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per kalenderjaar.

13.5 De aansprakelijkheid van HR Appstore zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 14 – Naleven Algemene Gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving

Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving en/of overige door HR Appstore gestelde voorwaarden niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere Gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal HR Appstore alsdan terzake vrijwaren.

Artikel 15 – Privacystatement

Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens, wordt verwezen naar het geldende privacystatement, dat als Deel I van deze voorwaarden is opgenomen. Dit Privacystatement dient aldus als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd.

Artikel 16 – (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

16.1 Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. HR Appstore zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.

16.2 Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Haarlem wordt exclusief bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.

Creëer nu uw overzichtelijke HR dashboard

Ga voor overzicht over HR data, processen en resultaten.

Thuiswinkel Zakelijk gecertificeerd Betaal met iDeal in de HR Appstore Betaal met creditcard Betalen met Visa

Home » Privacy statement

Share This